Wednesday, 22 May 2013

Indian Road Safety Slogans

1. Yataayat Niyamon Ka Palan Kren, Durghatna Sey Bachey Rhen.
2. Suraksha Hi Sarvpari Hai.
3. Sadak Suraksha Jevan Raksha.
4. Sadak Suraksha Ka Gyan, Milta Hai Jeevan Daan.
5. Laaparvahi Se Vahan Na Chalayen, Apna Aur Apney Pariwar Ka Jeevan Bachayen.

No comments:

Post a Comment